VOORWAARDEN: FILIAAL SOFAXL EINDHOVEN

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop/inkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van SofaXL Eindhoven b.v. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.sofaxl.nl en worden op eerste verzoek gratis toegezonden;
1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen SofaXL en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van SofaXL;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door SofaXL van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door SofaXL is bevestigd;
1.4. De gedrag – en beroepsregels van SofaXL maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 18 dagen en gelden zolang de voorraad strekt;
2.2. In prijsbladen, in de showroom, op internet (www.sofaxl.nl) of in andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden SofaXL niet. Is aan de wederpartij in de showroom of website, enzovoort, een foto, monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden;
2.3. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en ethische uitvoering, verplichten SofaXL niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht om het product te weigeren;
2.4. Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten in de showroom, op de website, in reclame-uitingen, aanbiedingen enzovoort, binden SofaXL niet;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat SofaXL de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van SofaXL en deze algemene voorwaarden;
3.2. SofaXL is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van de koopsom;
3.3. Voor een speciale bestelling dient wederpartij een aanbetaling te verrichten van minimaal 25 % van de aanschafwaarde van de bestelling. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de aanbetaling door SofaXL is ontvangen;
3.4. SofaXL is gerechtigd alvorens tot levering over te gaan, van de wederpartij te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen;

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijzen die SofaXL in rekening brengt, zijn de op het moment van de tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn SofaXL, inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij;
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen en/of belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is SofaXL gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING
5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen (uitzonderingsgeval), geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum;
5.2. Particulieren betalen onder rembours. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen;
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is SofaXL online alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER
6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat de goederen bij de wederpartij zijn afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de originele verpakking nog intact is  (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de goederen in gebruik zijn genomen en de plastic verpakking is verwijderd. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag de goederen binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping SofaXL online op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
6.3. Het modelformulier is terug te vinden op SofaXL.nl;
6.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en de goederen in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan SofaXL online aanbiedt, dan draagt SofaXL online zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door SofaXL online ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door SofaXL online ten gevolge van de annulering geleden schade;
6.7. Goederen die een op maat of speciale bestelling betreffen en niet standaard zijn zoals een afwijkende kleur / materiaalkeuze, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 6a. ANNULERING (OVERIGE)
6a.1. In geval van annulering door wederpartij van een bestelling die nog niet binnen en geleverd zijn, zijn alle door SofaXL ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 30% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door SofaXL ten gevolge van de annulering geleden schade;
6a.2. In geval van annulering door wederpartij van goederen welke besteld zijn en inmiddels geleverd kunnen worden, zijn alle door SofaXL ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 70% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door SofaXL ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
7.1. SofaXL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. SofaXL verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht;
7.2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SofaXL verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
7.3. SofaXL is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij SofaXL;

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING
8.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is SofaXL dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
8.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
(a) er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit SofaXL kan worden toegerekend;
(b) wederpartij in één of meer verplichtingen jegens SofaXL tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
(C) wederpartij SofaXL niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;
8.3. Levering geschiedt tot aan de 1e drempel. Enkel op nadrukkelijk verzoek van de wederpartij worden de goederen in de woning geplaatst zulks voor rekening en risico van de wederpartij. SofaXL is gerechtigd, ondanks uitdrukkelijke verzoek tot plaatsing in de woning zulks te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 9. KEURING
9.1. De goederen worden voor de aflevering door SofaXL gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht goederen te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen, afmetingen, kleur en materiaal (zie garantie). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van SofaXL in goede staat heeft ontvangen;
9.2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze goederen aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. SofaXL is niet verantwoordelijk wanneer de goederen niet passen;

Artikel 10. GARANTIE / RECLAME
10.1. Voor alle door SofaXL geleverde producten geldt de fabrieksgarantie van 5 jaar enkel op de constructie (en niet op de bekleding) zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier;
10.2. Garantie/ reclame is niet mogelijk indien:
(a) zonder originele aankoopnota;
(b) de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie zoals normale gebruik schade, slijtage, kerven of krassen;
(c) de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van SofaXL op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
(d) de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij zoals nalatig onderhoud of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van SofaXL of wanneer er sprake is van een ver overschrijdend overgewicht;
(e) gebruiksschade, normale slijtage / kerven of krassen;
(f) wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens SofaXL (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
(g) zonder schriftelijke toestemming van SofaXL door derden (herstel)werkzaamheden aan de goederen zijn verricht;
10.3. De fabrieksgarantie kent de navolgende voorwaarden;
– 1e jaar: Geen eigen bijdrage materiaalkosten of reparatiekosten;
– 2e jaar: Wederpartij draagt 25 % bij van de materiaalkosten. De reparatiekosten vallen onder de garantie;
– 3e t/m 5e jaar: Wederpartij draagt 50 % bij van de materiaalkosten. De reparatiekosten vallen onder de garantie;
10.4. Op accessoires, showroomartikelen en opruimingsmodellen geldt geen enkele garantie. Deze goederen worden eveneens niet retour genomen;
10.5. Klachten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering te worden gemeld aan SofaXL. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SofaXL in staat is adequaat te reageren. SofaXL zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
10.6. Indien een klacht gegrond is, zal SofaXL order uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In een dergelijk geval zal SofaXL respectievelijk een alternatieve levering verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
10.7. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
10.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken of wanneer een derde onafhankelijke partij een contra-expertise uitvoert, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. SofaXL is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
(a) wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
(b) wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van SofaXL passende zekerheid heeft gesteld;
11.3. Voorts is SofaXL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SofaXL op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien SofaXL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.5. SofaXL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. SofaXL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SofaXL is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
12.2. Indien SofaXL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
12.3. Indien SofaXL aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.500,00;
12.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SofaXL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SofaXL toegerekend kunnen worden;
(c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
12.5. SofaXL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
12.6. De wederpartij is gehouden SofaXL te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid van SofaXL is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 13. OVERMACHT
13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van SofaXL, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van SofaXL kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door SofaXL ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
13.2. Overmacht geeft SofaXL het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door SofaXL aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomst;
14.2. SofaXL is bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt SofaXL voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van SofaXL te leveren. Hij is eveneens verplicht SofaXL op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan SofaXL om dit pandrecht tot stand te brengen;

Artikel 15. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1.De vestigingsplaats van SofaXL is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens SofaXL moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
17.2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SofaXL is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en SofaXL gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;