Stoel Chaya Stone velvet / silver (Quartz Stone 101)

410.00