PRIVACYVERKLARING

Sofa XL acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Sofa XL is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden de gegevens gebruikt kunnen worden.

Sofa XL verwerkt de volgende persoonsgevens:
Sofa XL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Sofa XL verwerkt de volgende gegevens:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IP-adres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
-Internetbrowser en apparaat type
-Bankrekeningnummer
-Beelden van beveiligingscamera’s

Sofa XL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via E-mail ons dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Sofa XL persoonsgegevens en op basis van welke grondslag:
We verwerken onder andere persoonsgegevens, omdat we een overeenkomst hebben en deze moeten uitvoeren. Dan verwerken we jouw gegevens om:
-Jouw betaling te kunnen afhandelen
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Goederen en diensten bij je af te leveren

We verwerken ook persoonsgegevens uit gerechtvaardigd belang. Hierbij is jouw privacy natuurlijk van belang. We verwerken jouw gegevens dan voor:
-Reviews of klanttevredenheidsonderzoeken
-Contact met de klantenservice en persoonlijk advies
-De veiligheid van jou, ons en jouw en onze eigendommen in onze winkels

We verwerken ook persoonsgegevens omdat je hier toestemming voor hebt gegeven. Dit is dan:
-Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sofa XL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Sofa XL bewaart de persoonsgegevens als volgt:
Sofa XL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De meeste gegevens hebben meerdere doelen en grondslagen. Als er geen grondslagen meer van toepassing zijn verwijderd Sofa XL de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sofa XL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sofa XL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sofa XL gebruikt Cookies of vergelijkbare technieken
Sofa XL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (zie onderstaand). Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt jouw browser vooraf zo instellen dat je cookies blokkeert. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert terwijl je winkelt.

Google cookies:

Afmelden op cookies van Google www.google.nl/privacy_ads.html en voor haar groepsmaatschappijen op www.youronlinechoices.eu/nl

Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van jouw browser.

Wat zijn cookies (wikipedia)
Beheer cookies in Google Chrome
Beheer cookies in Microsoft Internet Explorer
Beheer cookies in FireFox
Beheer cookies in Safari

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sofa XL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar E-mail ons

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sofa XL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sofa XL beveiligd je persoonsgegevens alsvolgt:
Sofa XL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via E-mail ons

Sofa XL Eindhoven BV
Kanaadijk-Noord 5B
5613 DH Eindhoven